Input patiëntveiligheidsbeleid

Tool: Cliëntenraad

Wat is het?

Een cliëntenraad is een zelfstandig functionerend orgaan die binnen een ziekenhuis de gemeenschappelijke belangen van patiënten (en hun naasten) behartigt. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur. Onder meer over kwaliteit en patiëntveiligheid. Ook staat de cliëntenraad in overleg met de medische en verpleegkundige staf. Zo geeft zij invulling aan medezeggenschap op bestuurlijk niveau.

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is vastgelegd dat de cliëntenraad verzwaard adviesrecht heeft op gebied van kwaliteitstoetsingen en en het algemene beleid rondom patiëntveiligheid. De leden van de cliëntenraad zijn patiënten, ervaringsdeskundigen of mensen die zich betrokken voelen bij de zorg. 

Waarom?

De wet schrijft voor wat een cliëntenraad doet en mag. U kunt de inbreng van de raad voluit benutten op strategisch en mesoniveau. Een cliëntenraad heeft vaak zicht op de verschillende activiteiten op het gebied van patiëntenparticipatie. Zij zijn vaak mede daardoor op de hoogte van ervaringen en meningen van patiënten en bezoekers. Daarvan profiteert u bij het opstellen en monitoren van het patiëntveiligheidsbeleid.

Als adviseur en partner speelt de cliëntenraad een belangrijke rol bij het verder vormgeven van het patiëntveiligheidsbeleid. Inbreng van een cliëntenraad kan de veiligheidscultuur aanzienlijk verbeteren.

Hoe?

U kunt de cliëntenraad raadplegen en vragen om informatie of advies. Daarnaast kan de raad een actieve rol spelen bij initiatieven om patiënten meer te betrekken op afdelingsniveau. Vanuit patiënteninvalshoek kan de raad input leveren aan veiligheidsrondes, spiegelgesprekken, mystery patiënten en vragenlijsten en behulpzaam zijn bij monitoring en uitwerking van patiëntveiligheidsbeleid.

Ook medewerkers zoals managers en kwaliteitsfunctionarissen kunnen de cliëntenraad inschakelen.

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X